Att leda på distans

Lär dig att leda på distans genom en ledarskapsutbildning

Hur ska jag göra för att leda på distans på bästa sätt? Detta är nog en fråga som du som chef och ledare har ställt dig på senare tid. Ibland behöver du en ledarskapsutbildning (t ex en distansutbildning) för att få alla bitar att falla på plats. Att medarbetarna arbetar hemifrån är numera mer regel än undantag. Vilka krav ställer detta på chefen? Under en utbildning får du tillfälle att fundera över vilka styrkor respektive utvecklingsområden ledarskap på distans innebär.

Utbildningsledaren guidar dig

Under utbildningen kommer utbildningsledaren att guida dig på din ledarskapsresa. Han eller hon kommer att be dig att vara ärlig mot dig själv och dina medarbetare. Ingenting är helt perfekt och det är heller inte önskvärt. Det viktigaste är att våga se på det hela utifrån. Ta gärna hjälp av dina chefskollegor för att spegla din situation med deras.

Utbildningsdagar med feedback

Under utbildningsdagarna lär du dig att våga be om ärlig feedback. Detta kan kännas ovant och skrämmande, men det är en viktig del i att se situationen för vad den är. Du kan lära dig att regelbundet granska din arbetssituation med hjälp av input från andra. Under ledarskapsutbildning online med fokus på att leda på distans kan du få hjälp med verktyg för detta.

Hitta din ledarstil genom en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning  hjälper dig att hitta din ledarskapsstil genom att den tvingar dig att fundera över hur du fungerar i olika situationer. Sakta med säkert kommer du fram till din egen ledarstil och utbildningsledaren hjälper dig att få svar på viktiga frågor:

  • Kan du identifiera tillfällen när något eller någon gjort dig glad?
  • Har du blivit arg eller ledsen pga någon?
  • Känner du till om dina medarbetare känt sig glada, arga, ledsna?
  • Finns det tillfällen då du känt dig otrygg i ditt ledarskap?
  • När kände du dig säker och beslutsam?

Efter utbildningsdagarna

Under din ledarskapsutbildning skriver du ner dina reflektioner kortfattat och lägger märke till de mönster som du snart ser. Har du tillgång till en utbildningsledare även efter utbildningen kan ni tillsammans fundera över situationer i ditt ledarskap som triggar dig, både positivt och negativt, och vad det innebär för din förmåga att leda på distans. Efter utbildningen är det bra om du avsätter en kort stund då och då till att fundera över hur du har reagerat och agerat vid olika tillfällen

Ledarskapstekniker du lär dig under en chefsutbildning

Om du vill utveckla ett start ledarskap på distans rekommenderar vi att du går en ledarskapsutbildning för att rätt kunna arbeta för att utveckla dina ledarskapstekniker. Som chef behöver du bli medveten om hur du fungerar som ledare och en utbildning ger dig kunskap om vilka verktyg du har att tillgå i olika lägen. Att skapa sin helt egna verktygslåda är en del av chefsutbildningen. Detta sker både genom de utmaningar du ställs inför i distansvardagen, men också genom ledarskapsutbildning, kurser i retorik, konflikthantering, arbetsrätt osv.

Kunskaper bygger upp ditt ledarskap

Du bygger ett vinnande ledarskap genom att du identifierar vad i ditt arbete som går bra och vad du kan utveckla ytterligare. Genom att ta reda på sina svagare områden vinner man mycket. Det är även lärorikt att studera andra chefer. Vilka har ett ledarskap som du tycker fungerar fint på distans? Vad är exempel på mindre bra ledarskap? Finns det någon chef vars beteende kan vara intressant för dig att lära dig av? Du lär dig om detta och mycket mer under en utbildning för ledare.

Få kunskap om att leda på distans

En ledarskapsutbildning ger dig ytterligare verktyg för att känna dig trygg i din roll att leda på distans. Som chef på distans är det viktigt att du förstå att du är ditt eget främsta verktyg. Se därför till att skaffa dig kunskaper som utvecklar dig själv som ledare. Allt du gör, säger och står för kommer att utsättas för tolkning av dina medarbetare och din omgivning. Det är därför viktigt att du som chef är medveten om dina beteenden, så att du kan använda dem för att nå dina mål. För att kunna förmedla ett tryggt ledarskap på distans krävs att du har god självkännedom. Genom erfarenhet lär du dig dina starka och svaga sidor, och utvecklar också en djupare kunskap om hur du kan klara olika situationer.

Utbildningsprogram utvecklar dina starka sidor

En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att öka din kännedom om din egen ledarskapsstil. Det kan även hjälpa dig att utveckla din starka sidor som ledare och att identifiera de områden du behöver jobba med. Genom att gå ett utbildningsprogram för ledare skaffar du dig nödvändiga kunskaper i att leda andra. En del tror att det bara är att sätta igång och leda, men ganska snart ställs de inför situationer de inte hade räknat med.

Ledarskapsutbildning förbereder ledarskapet

Med en gedigen utbildning är du betydligt bättre förberedd på olika ledningssituationer som kan uppstå och vet hur du ska agera. Kunskaper väger tungt i svåra lägen och hjälper dig att undvika fallgropar som tar både tid och ork i anspråk. Tid som du istället kan lägga på att utveckla både dig själv som ledare och ditt team. Det är därför som ledarskapsutbildning är så viktigt.

Ledarskapsutbildning

Utbildning lär dig sätta ramarna för teamet

Om du startar ett nytt team från grunden behöver du vara tydlig med dess syfte. Om du går en ledarskapsutbildning, helst före du blir ledare för gruppen, får du lära dig hur du förmedlar syfte och mening för teamet. Du lär dig att rätt förklara vilka arbetsuppgifter du förväntar dig att ditt team ska utföra. Har de rätt kunskaper för att utföra jobbet eller är utbildning nödvändig? Förklara varför gruppens uppgifter är viktiga. Då ser teammedlemmarna helheten och innebörden av vad de arbetar för att åstadkomma.

Skaffa kunskaper om gruppdynamik

Om du har tagit över en grupp är det bra att du skaffar dig kunskaper som gör att du förstår gruppens syfte och vision. Gruppdynamiken är också viktig för att teamet ska fungera väl tillsammans. Med dessa kunskaper på plats är det enklare att se till att du och dina teammedlemmar är på samma sida. Det är viktigt för ditt team att bli enade kring ett gemensamt syfte och en gemensam vision, för att effektivt ta till vara olika perspektiv och erfarenheter.

Utbilda dig om roller och förväntningar

Ett utbildningsprogram för ledare ger dig värdefull kunskap om att hantera roller och förväntningar. När ni alla känner till teamets syfte, bör du se till att det finns en tydlig riktning. Den behövs för att ni ska kunna slutföra de uppgifter som krävs för att utföra uppdraget. Det kan vara särskilt utmanande om teamet är utspritt geografiskt. Vilka specifika uppgifter förväntar du dig att varje gruppmedlem ska bidra med? Det är viktigt att teamets medlemmar förstår varför de har valts att ingå i gruppen.

Lärande för ledaren ger verktyg

Att du som ledare tar till dig av lärande genom utbildning underlättar för dig i samtalen med teamets medlemmar. Om det behövs så bestäm möte med var och en, där du går igenom varför personen är med i teamet. Förklara att det beror på varje persons unika bakgrund och värdefulla talanger och klargör vilken roll varje medlem förväntas spela. Gå gärna en effektiv ledarskapsutbildning, som ger dig som ledare de verktyg som behövs för att leda och samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser.

Ledarskapsträning ger kunskaper om hur teamet ska samverka

Som ledare behöver du träning i att just leda. Det finns gott om ledarskapsutbildningar att välja bland och det är viktigt att du hittar en som passar dig. En utbildning kan sägas vara en snabbfil till att förstå ledarskapets innebörd. Du lär dig om roller, ansvarsområden och spelplaner och kan applicera kunskaperna på din arbetsplats. När alla känner till sina respektive roller och ansvarsområden, kan du visa spelplanen för hur ditt team ska interagera med varandra.

Utbildning i ledarskapspraxis

Ta hänsyn till att olika delar av företaget kan ha olika rutiner och olika kulturer. Om deras rutinprocesser skiljer sig åt kan teammedlemmarna bli förvirrade. Som ledare av gruppen bör du fastställa normer och tillhandahålla utbildning för bästa praxis. Det kan handla om mötesformat, användning av teknik och kommunikation samt beslutsfattande. Även utbildning i att hålla virtuella möten kan vara på sin plats.

Få förtroende genom en ledarskapsutbildning

När du har tillräckliga kunskaper i att leda får du förtroende för dig som ledare. Ledarskapsutbildning är en del av din kunskapsinhämtning och ledarskapsutveckling. Genom ledarträning kan du staka ut riktningen för ditt team. Nu är det dags att se till att varje teammedlem känner ansvar för gruppens resultat. Det kräver trygghet i gruppen, och det är här det blir knepigt för dig som teamledare.

Punkter du lär dig under utbildningen

Spridda team kämpar ofta för att bygga och upprätthålla trygghet. De saknar den fysiska närheten som uppmuntrar till sammanhållning. För att bygga trygghet finns det saker du som ledare kan göra, vilket du lär dig under en utbildning. Det kan till exempel vara:

  • Håll regelbundna möten
  • Håll teamet informerat om förändringar
  • Be om teamets input i olika organisationsfrågor
  • Fira när det går bra, det stärker lagets sammanhållning

Kanske viktigast av allt, förstå att trygghet kommer med tiden och fokusera på det långsiktiga snarare än att förvänta sig sammanhållning över natten.