Ledarutbildning

Ledarutbildning är viktigt

Ledarutbildning ökar kunskapsnivånDu som är ledare av idag behöver kontinuerlig ledarutbildning, eftersom din yrkesroll är föremål för ständig förnyelse och utveckling. Mycket händer inom området ledarskap. En ledarskapsutbildning online gör att du som är chef och ledare på ett snabbt, effektivt och stimulerande sätt tar del av nya rön. Du får nya kunskaper och dessutom nya kontakter. Utvecklingen för dig som ledare är angelägen och viktig, eftersom det gör att du aldrig stannar av, utan följer med och ligger i täten. Det genererar lönsamhet för verksamheten och ger en energiinjektion för dig personligen. Dessutom medför utbildning även i förlängningen att dina anställda får förtroende för dig och de kunskaper du besitter.

Utbildning i ledarskap ger utveckling

Vad symboliserar en god ledare? Självklart är han eller hon påläst och up-to-date genom regelbunden ledarutbildning. Och det är just det som är kärnan i ett gott ledarskap. Det kommer nämligen genom utveckling och är inte en medfödd självklarhet. Den ständigt pågående ledarskapsprocessen hålls uppe och får näring genom vilja, utbildning, övning och erfarenhet. För att uppnå organisationsförbättringar, högre resultatnivåer, effektivt teamwork och en inspirerande arbetsmiljö är ledarutbildning nödvändig. Den bidrar till en önskan att sträva framåt, uppåt. En ledarskapskurs ger ett vinnande ledarskap. En välutbildad ledare tar sikte på framtiden och skaffar sig kunskaper. En utbildning i ledarskap hjälper dig att utveckla ett kraftfullt och flexibelt ledarskap, utrustat med såväl engagemang som styrka.

En ledarutbildning är en process som ger resultat

Allt ledarskap kan liknas vid en process, där frontfiguren är ledaren. Genom sin kunskapsnivå, sitt sätt att agera och vara påverkar denne andra individer, det vill säga medarbetarna. Syftet med processen är att uppnå vissa förutbestämda mål. Detta ska ske på ett sätt som främjar både verksamheten och människorna som arbetar i den. En ledarutbildning är en viktig pusselbit i denna process. Utbildningen ger input i form av nödvändiga kunskaper om praktiska metoder, modeller och hjälpmedel. Den ger självklart också kunskaper inom konsten att verkligen leda andra.

Utbildning för den informella ledaren

Denna kunskap är särskilt viktigt för den informella ledaren. Genom ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef utvecklar och förstärker du ditt kunnande om ledarskapets möjligheter och villkor. Ledarskap handlar ytterst om att vinna medarbetarnas respekt och skapa en önskan hos dem att vilja bli ledda och anförda av dig. Det är i stort sett omöjligt att utöva ett framgångsrikt ledarskap, utan att ha medarbetarnas förtroende och tillit för dig som ledare. Självklart behöver du även ha ett högt anseende hos ledningen av företaget, men det är dina anställda som sätter betyget. En ledarutbildning är ett både enkelt och effektivt sätt att visa att ledarskap är viktigt för dig. Därmed signalerar du också att du värderar dina medarbetares förtroende och engagemang högt.

Olika krav på en utbildning i ledarskap

Som ledare är du utsatt för krav och önskemål från flera olika håll. En ledarskapsutbildning är därför värdefull, eftersom du bland annat lär dig hantera dessa anspråk. Till exempel behöver en nyanställd medarbetare ledning och anvisning på ett annat sätt än någon som arbetat i flera år. En missnöjd anställd som klagar på företaget, kollegor eller arbetsuppgifterna måste hanteras och bemötas annorlunda än någon som är positiv, engagerad och motiverad. Ingen får känna sig bortglömd eller negligerad. Under en ledarutbildning får du insikter om hur människan fungerar, både ur din egen personlighets synvinkel och ur medarbetarnas aspekt. Det är viktigt att du känner dig själv först, före du försöker förstå andra.

Kunskaper om kommunikation

Det går inte att prata om ledarutbildning och ledarskap utan att nämna kommunikationen! Den är essentiell och grundläggande för ledaren. Ämnesområdet kommunikation förtjänar att hanteras och studeras med största respekt och öppenhet. Med kommunikation avses både muntlig icke muntlig sådan. Vad kommunikation genom tal är för något är inte svårt att förstå. Däremot känner inte alla till hur genomgripande och viktig den icke verbala kommunikationen är.

Icke verbal kommunikation

Lär dig använda även gester i ledarskapetEn ledarskapsutbildning innehåller ofta ett avsnitt om hur viktigt det du inte säger är och hur mycket det påverkar din omgivning. Din hållning (rakryggad, böjd och så vidare) signalerar en sak. Ditt kroppsspråk (korslagda armar, hängande armar, gester med mera) visar ytterligare. Tonläge (starkt, svagt, snabbt, långsamt och så vidare) visar ännu mer. Allt blir noterat av mottagaren av din kommunikation och formar en bild av dig och ditt budskap. Många fokuserar enbart på vad de ska säga i samband med ett framförande. Då missar de den viktiga förstärkningen som kroppen tillför. Ditt muntliga budskap kan till och med bli missuppfattat om det inte stämmer med vad kroppen säger. En utbildning för ledare påvisar vikten av totalupplevelsen av dig och det du säger, förmedlar och visar.

Ledarutbildning ger grunden

En ledare behöver en stor portion sunt förnuft och en stabil grund att stå på. Grunden läggs och utvecklas genom ledarutbildning. Det sunda förnuftet har du med dig som en del av dina erfarenheter och upplevelser. Genom åren har du hamnat i både trevliga och mindre trevliga situationer. I vissa har du handlat si, i andra har du agerat så. Ingen situation är den andra helt lik. På samma sätt är det på arbetsplatsen. Ibland är din uppgift att ge beröm och uppskattning för väl genomfört arbete. Andra gånger måste du ge negativ kritik.

Ökade kunskaper stärker dig

Periodvis genomför ni stora förändringar, som påverkar hela personalen. Andra gånger blir bara en eller två personer berörda. I alla dessa situationer kommer du att behöva agera på olika sätt. En ledarskapsutbildning hjälper dig att ta till vara din egen omdömesförmåga i både svåra och roliga situationer. Kunskaperna kommer att stärka dig som person och ta fram modet att agera som den ledare du vill vara.

Lär dig göra en handlingsplan

I ett verkligt ledarskap följs löften, utfästelser och målsättningar av aktiva åtgärder. En ledarutbildning gör dig uppmärksam på att dina medarbetare först och främst ser vad du faktiskt gör, snarare än på det du säger. Att svänga sig med vackra ord är enkelt. Att omsätta dem i praktiken är betydligt svårare, och det vet dina anställda. Utan handling blir orden bara tomma och verkningslösa och din auktoritet som ledare sjunker och förtroendet blir sämre. Du gör klokt i att göra upp en handlingsplan med ordentliga avstämningspunkter, både i samband med större insatser och när det gäller mindre händelser. En ledarskapsutbildning visar på vikten av att dina ord stämmer med vad du praktiserar. Först då når du långt som ledare.

Ledarutbildning för ett framgångsrikt ledarskap

Kunskaper ger ett vinnande ledarskapVårt utbud inom ledarutbildning sträcker sig från kurser för dig som är ledare men inte chef till utbildning för dig som vill få maximal utdelning i din ledarroll genom vinnande ledarskap. I fokus för våra ledarskapsutbildningar står du som chef, ledare och människa. Målsättningen är att du ska utvecklas och växa, både genom nya faktakunskaper och genom nya insikter om dig själv och din roll som ledare.

I vår Arbetsledarutbildning har vi tänkt särskilt på dig som är en informell arbetsledare och den speciella ställning du har. Andra ställer stora krav på ledarskap i din roll, samtidigt som du inte alltid har de befogenheter du skulle behöva för att leda fullt ut. Vår arbetsledarutbildning tar upp hur du ska förhålla dig i denna balansakt. Samtidigt vill utbildningen motivera dig att våga vara en verklig ledare. I kursen Certifierad ledare blir du medveten om hela din kapacitet som ledare och lär dig lyfta fram och använda dynamiken i morgondagens ledarskap. En ledarutbildning som siktar högt och träffar rätt.

Rulla till toppen