Att som ny chef fatta beslut

Ledarskapsutbildning lär dig fatta beslut

Lär dig och förstå hur du bäst fattar beslutUnder en ledarskapsutbildning online tar vi upp det här med beslutsfattande. Som chef har man både mandatet och perspektivet att fatta beslut. Detta är viktigt. Dock är det lika viktigt att ta hjälp av den kompetens man har hos sina medarbetare. Speciellt när du är en ny chef. En utbildning ger dig värdefulla tips att tänka på, till exempel att, om möjligt, involvera dina medarbetare i beslutsfattningen. Genom detta visar du att du litar på deras förmåga. Du får också tillgång till deras värdefulla kunskap, som ofta befinner sig på en mer detaljerad nivå om verksamheten, än vad som är möjligt för en chef. Därtill blir implementeringen av beslutet ofta lättare om medarbetarna involveras i ett tidigt skede.

Kunskap om beslutsfattande viktigt

Som ledare måste du lära dig att fatta självständiga beslut. Det finns utbildningar som tar upp detta ämne, eftersom det är centralt i ledarskapet. Det finns beslut som medarbetarna inte kan eller ska vara med och påverka. Ibland kommer beslut högre uppifrån i organisationen, och du ska implementera dem. Ibland måste du fatta beslut som du vet inte kommer att uppskattas av dina medarbetare, men som du vet driver verksamheten i rätt riktning.

Utbildning skapar tydlighet i ledarskapet

Genom en ledarskapsutbildning blir du varse att det är viktigt med tydlighet. Var tydlig med att berätta att just dessa beslut inte är möjliga för medarbetarna att påverka. Ge dem inte en skenbar upplevelse av att de kan påverka något som är på förhand bestämt. Det skapar besvikelse och misstro. När det gäller de beslut där medarbetarna kan vara med och påverka, var tydlig med i vilket skede de kan påverka och när beslutet är fattat. Undvik otydlighet och otrygghet kring detta.

Ledarskapsutbildning om representation

Behöver du stöd kring vem du representerar, gå då gärna en ledarskapsutbildning, så att du får rätt verktyg att arbeta med. En utbildning innehåller övningar som gör att du lär dig på ett effektivt sätt. Som chef företräder du din organisation. På olika chefsnivåer har man olika mandat att fatta beslut. Många beslut får du som chef normalt sett fatta själv, men ofta måste beslut av större dignitet fattas högre upp i organisationen eller av en styrelse. Skaffa dig lärdomar genom utbildning, så att du vet vilket mandat kring beslutsfattning som just du har i din nuvarande roll.

Utbildningsprogram innehåller avsnitt om roller

Din roll som chef innebär att fördela uppgifterOm du leder medarbetare som i sitt arbete fattar beslut, var noga med att de känner till sitt mandat och inom vilka gränser du förväntar sig att de håller sig. Ett utbildningsprogram innehåller avsnitt om förväntningar och roller. När denna grund är lagd är det klokt att vara så lite involverad som möjligt i deras beslutsfattning, utom när de behöver hjälp och stöd. Visa att du litar på dem och backar upp deras beslut även om det inte blir som planerat. Ge dina medarbetare så stort svängrum som du kan, och följ hellre upp deras måluppfyllelse än deras väg till målen. Då kväver du inte deras kreativitet, utan visar tillit till deras förmåga.

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Som ny chef kommer du dagligen att fatta stora och små beslut. För att få en riktigt bra start är det bra med en ledarskapsutbildning så tidigt som möjligt i din karriär. Ibland har du tid att noga överväga ditt beslut och möjlighet att diskutera det med kollegor och medarbetare. Ibland måste beslutet fattas omgående och med väldigt begränsad information att tillgå. Att som chef bli hämmad i beslutsfattande saktar ner processer och kan verka passiviserande på verksamheten.

Vuxenutbildning för chefer viktigt

Att gå en utbildning för ledare kan sägas vara en vuxenutbildning för chefer. Under utbildningen lär du dig att ofta är det bättre att våga fatta beslut än att tveka och inte komma fram till något beslut alls. Att vara chef kräver mod att våga fatta beslut även om du inte kan förutse alla konsekvenser av det. Visst händer det att man som chef fattar fel beslut. Ibland kan man gå tillbaka och korrigera och fatta ett nytt beslut, och ibland får man leva med konsekvenserna av det beslut man fattade. Detta är en del av chefsuppdraget och ofta blir beslutsfattande lättare med erfarenhet och ledarskapsutbildning.

Rulla till toppen