Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling för ledare
Utveckling är viktig för ett levande ledarskap

Ledarskapsutveckling innebär genomförande av aktiviteter som förbättrar ledarens färdigheter, förmågor och ökar dennes förtroende. Ledarskapsutbildning online eller i klassrum är en typ av utveckling för ledaren. Coachning och mentorskap är två andra former av ledarskapsutveckling som ofta används för att vägleda och utveckla ledare. Helt klart är att goda kunskaper inom ett brett spektra av områden är essentiellt för en modern ledare av idag.

Ett ledarskapsprogram kan variera kraftigt i såväl komplexitet som undervisningsstil. Hur framgångsrikt programmet är påverkas starkt av programmets kvalitet och acceptans från överordnade chefer. Även egenskaperna och inlärningsstilen hos ledaren som går utbildningsprogrammet spelar in. Sist men inte minst är utbildningsledarens pedagogik och erfarenhet viktig för resultatet efter en utbildningsinsats.

Skillnad mellan ledarskapsutveckling och ledarutveckling

Vissa utbildare skiljer mellan ledarskapsutveckling och ledarutveckling. Utveckling där ledarskapet står i centrum används när man använder utvecklingsprogram med fokus på kollektivt ledarskap i en organisation. Ledarutveckling fokuserar mer på individen som leder. Båda typerna av utveckling är viktigare för den moderna ledaren. Oftast kan du välja mellan att utveckla dig genom utbildning i klassrum eller genom att gå en ledarskapsutbildning på distans.

Långsiktig ledarskapsutveckling

Förberedande utbildningsprogram är en vanlig process när ett företag planerar för kommande ledare som ska ta över i framtiden. Detta kallas successionsplanering och syftar till att få fram högpresterande ledare som ska ta över ledande befattningar när de blir lediga. Högpresterande ledare är ofta identifierade långt i förväg. Här jobbar HR tillsammans med ledningen för att ta fram långsiktiga och breda program för att utveckla ledarskapet.

Vad innebär ett utvecklingsprogram för ledare?

Ett utvecklingsprogram i ledarskap har traditionellt sett inneburit att företag satsat på intern tillväxt och utveckling. De vill utrusta befintliga ledare, som har stor potential, för att ta ledande positioner i organisationen. Men numera ser vi att goda ledaregenskaper och tillhörande färdigheter har utvecklats. Numera finns ofta färdiga inkörsportar för att anställa ledare utifrån. Fördelen är att det alltid är bra att få in nya impulser i ett företag. Erfarenheterna visar att ett brett spektrum av färdigheter är det bästa för utvecklingen av ledarna.

Förväntningar på en ledarskapsutbildning

Även om olika utbildares ledarskapsprogram kan se olika ut, utgör vissa element en grund för att utveckla ledarskapsfärdigheter. Hit hör övning och träning i att leda samt lärande om aktuell forskning och modeller för ledarskap. Även ett formaliserat mentorskap kan ingå som komplement. En tydlig plan för utbildning och utveckling hjälper ledaren att växa, samtidigt som denne balanserar ansvaret för sin verksamhet.

Flexibla program för ledaren

Det har blivit allt tydligare att utveckling och tillväxt i ledarskapet innebär en personlig resa. Den kräver därför ett personligt förhållningssätt. En bra ledarskapsutbildning måste vara flexibel för att möta individer där de är. Programmen behöver vara praktiskt utformade för att ge den typ av stöd som ledarna behöver just nu. Som ledare får du kontinuerligt ta hand om nya, ovana och ofta oförutsägbara, utmaningar. Ledarskapsprogrammet syftar till att göra dig som ledare redo att ta dig an dessa utmaningar utan rädsla för att göra fel.

Utbildningens sammanhang är avgörande

Lagarbetet tränas upp under en utbildning i ledarskap
Ledaren verkar i olika sammanhang

Smarta organisationer vet att ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning behöver betona de färdigheter och erfarenheter som kommer att vara mest relevanta för den egna organisationen inom en snar framtid. Ett föränderligt landskap, stor konkurrens och förändrade affärsmål innebär att dagens utmaningar inte kommer att vara desamma som de som uppstår i morgon.

Forskare har kommit fram till att vissa ledarskapsutvecklingsprogram blir misslyckade på grund av att de missar sammanhanget. Förståelse för det sammanhang du verkar i är avgörande för att förstå vilken typ av ledarskap du behöver utveckla och vilken utbildning du behöver välja. En helt ny chef behöver en annan typ av utveckling än vad en erfaren ledare behöver. En förändringsledare har andra krav på utveckling än en förvaltande ledare och så vidare.

Utveckla dina viktigaste färdigheter som ledare

Vilka olika utmaningar kommer företaget och dess ledare sannolikt att möta i framtiden? Vilka kommer att vara de viktigaste färdigheterna som ledarna behöver utveckla framöver? Här spelar planer för expansion och tillväxt in, liksom försök att få nya kunder eller partners. Då kan ledaren behöva utveckla sina försäljnings- och förhandlingsfärdigheter genom att gå adekvat utbildning. Sådana inslag bör då ingå i utbildningsprogrammet. Allt fler bevis visar att ”mjuka” färdigheter, till exempel kommunikation och relationsbyggande, är mest relevanta för utmaningarna att leda genom osäkerhet och oförutsägbarhet. Även förmågor som empati och medkänsla är viktiga i detta sammanhang och i ledarskapet i stort.

Rulla till toppen