Att leda andra mot gemensamma mål

Så får du teamet att arbeta mot samma mål

För att leda andra i den riktning som du planerat behöver du utöva ett målinriktat ledarskap. Du måste därför som ny chef vara kapabel att skapa en långsiktig vision för din verksamhet och att tydligt kunna formulera den för dig själv. När du har din vision klar för dig behöver du även kunna formulera den för dina medarbetare, och säkerställa att ni ser samma bild.

Ett målstyrt ledarskap innebär att du medvetet styr verksamheten mot tydliga mål, och att du längs vägen stämmer av resultatet gentemot dessa mål. Det finns olika formaliserade sätt i ledarskap för team- och arbetsledare att genom verktyg skapa och följa upp mål i en verksamhet. Det kan vara klokt att implementera något av dessa för att skapa tydlighet i alla led kring vad verksamheten ska uppnå.

Som ny chef för ett team och en verksamhet är det viktigt att ta reda på vart din chef önskar att du tar verksamheten. Vilka är de viktigaste målen? Hur stort handlingsutrymme har du som chef att agera inom dessa ramar? Ofta regleras din organisations mål i en verksamhetsplan. Det vill säga ett dokument i vilket styrelsens inriktning och mål för verksamheten framgår. Dessa brukar sedan brytas ner för varje verksamhet i aktiviteter. De flesta organisationer har en vision som ska guida verksamheten. En vision är en långsiktig målbild som alla medarbetare ska vara medvetna om. Verksamhetsplanen och de aktiviteter som görs ska alla leda till att uppnå visionen. En bra vision är en enkel och kärnfull tes som skapar engagemang, ger energi, och som enar verksamheten.

Ta reda på dina styrkor genom en ledarskapsutbildning

För att leda andra är det av stor vikt att du och ditt team är väl införstådda med de mål som finns i verksamhetsplanen. De aktiviteter ni prioriterar ska leda er framåt mot styrelsens mål. För att skapa engagemang i teamet och lägga grunden för ett gott samarbete är det viktigt att tillsammans med teamet diskutera målen. Vad innebär de för oss? Hur ska vi ta oss framåt och hur ska vi följa upp målen? Vilka styrkor har vi och vilka utmaningar kommer vi att möta? Låt målen och gruppens diskussioner följa er under verksamhetsåret. Målen ska inte stanna som välformulerade ord på ett papper. De ska vara er ständiga guide för att ta er framåt.

En gemensam förståelse för vart verksamheten är på väg och varför det är viktigt är avgörande för god motivation och samarbete. Därtill är det viktigt att påminna sina medarbetare om att de är en del av ett större sammanhang. Människor blir motiverade av att förstå att just deras uppgift i organisationen är en viktig kugge i ett maskineri. För att skapa motivation och samarbete är det därför klokt att ofta påminna om och diskutera hur varje medarbetares arbete bidrar.

Att leda andra med gemensamma regler

Ett team som ska arbeta tillsammans behöver ha vissa gemensamma regler. Då slipper de diskutera hur arbetsfördelning mm om och om igen. Dessa regler kan exempelvis vara rutiner och riktlinjer för hur teamet ska hantera olika situationer i jobbet. Vidare kan det vara gemensamma överenskommelser kring bemötande gentemot varandra och kunder. Många organisationer har en gemensam värdegrund som alla medarbetare ska följa. Dessa överenskommelser kan, om de är väl inarbetade, spara en hel del arbete och negativ energi. Grupper som saknar gemensamma förhållningsregler kan på ett destruktivt sätt fastna i att skapa dessa själva. Detta kan i sin tur bli en grogrund för konflikter. Som chef är det viktigt att uppmärksamma om denna gemensamma grund saknas.