Att vara ny i chefsrollen

Ledarskapsutbildning lär dig om chef eller ledare

Ledarskapsutbildning när du är ny i chefsrollenEn ledarskapsutbildning tar ofta upp skillnaderna mellan att vara en chef och en ledare. När man är ny som chef är det viktigt att kunna skilja på betydelsen av dessa. En utbildning ger dig insikt om skillnaderna. Att vara chef innebär en formell position inom organisationen med ansvarsområden som resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. Att vara ledare är att skapa positiva relationer med sina medarbetare och få gruppen att arbeta mot gemensamma mål. Innehållet i en ledarskapsutbildning online eller i klassrum tar nästan alltid upp skillnaderna mellan chefen och ledaren, eftersom du behöver veta vad som skiljer dem åt.

Utbildningsprogram gjorda av ledare, för ledare

Våra utbildningsprogram för ledare förklarar hur du bäst arbetar med mål och lär dig skillnaden mellan att verkligen leda och att bara vara chef. En ledarskapsutbildning när du är ny i chefsrollen ger dig möjlighet att utveckla dina talanger som ledare. Du blir varse både bra och mindre bra sidor hos dig själv, vilket är viktigt för att skapa verklig utveckling. Utbildningsledarna hos oss har alla lång erfarenhet av ledarskap och kan därför sätta sig in i dina problem och funderingar.

Lär dig personligt ledarskap under din utbildning

En ledarskapsutbildning är jättebra för att mejsla fram ditt personliga ledarskap. Chef är man på uppdrag av en organisation, och i den rollen representerar man den organisation eller verksamhet man tillhör. Det är ett uppdrag som tilldelas en. Ledare är man utifrån sin person, ens egenskaper och ens utstrålning. Dock måste de båda titlarna gå hand i hand med varandra om du som ledare och chef siktar mot framgång. En balans mellan dessa är eftersträvansvärt, men det kräver vissa specifika personliga egenskaper. Vilka egenskaper som krävs och hur du utvecklar dessa tar vi upp under en ledarskapsutbildning.

En ledarskapsutbildning hjälper dig att skapa balans

Balans kräver personligt ledarskap med rätt förutsättningar. Även kunskap och kompetens om olika ledarskapsstilar inom området behövs för att detta ska vara möjligt. Detta får du genom utbildningar anpassade för ledare. Chefer och ledare är ofta en stor anledning till varför medarbetare trivs på jobbet eller inte. Värderingar styr ledarskapet och handlar om att skapa positiva relationer till sina medarbetare. Ett modernt ledarskap bygger på goda relationer i öppen kommunikation, med tydliga riktlinjer, eget ansvar samt ett genuint intresse för andra människor.

Lär dig om ansvar

När du är ny som chef har du ansvaret att leverera goda resultat. Gå därför en ledarskapsutbildning i ett tidigt skede, så att du lär dig hur du bäst axlar ansvaret. Dina medarbetare arbetar för dig, och ska hjälpa dig att uppnå de mål som din verksamhet har. Du vill att alla ska prestera och arbeta för så goda resultat som möjligt. Som ledare är din uppgift att motivera dina medarbetare så att detta är möjligt. Ledarskap går ut på att känna de man arbetar med och veta deras potential. Du ska kunna ge dem meningsfulla arbetsuppgifter så att de känner motivation och inspiration till att göra sitt allra bästa varje dag. Om du går en ledarskapsutbildning i inledningen av din nya karriär får du mycket bra lärdomar om hur du kan tänka och agera när du är ny som chef.

Ledarens utbildning ger tid för reflektion

Under en ledarskapsutbildning får du tid att reflektera över ditt uppdrag. Som chef är det din uppgift att kunna kommunicera tydliga mål med dina medarbetare, och att följa upp dessa mål. Fundera över hur ditt team är sammansatt, vem som har vilka uppgifter och vilka olika styrkor och intressen dina medarbetare har. Ett vanligt misstag är att vara alltför detaljerad i denna kommunikation och inte ge sina medarbetare utrymme att själva lösa uppgifter på sitt sätt. Denna typ av mikrostyrning kväver människors kreativitet och arbetsvilja.

Lärande ledare hittar lösningar

För att motverka detta behöver du som chef lita på dina medarbetare och deras förmåga att hitta lösningar och leverera resultat. Om du känner osäkerhet inför en medarbetares förmåga, be gärna honom eller henne att rapportera till dig oftare och berätta hur han eller hon ämnar gå tillväga. Då får du en uppfattning om hur processen går, samtidigt som du tar tillvara på medarbetarens egna förmågor. Behöver du mer kunskap kring hur du kan få feedback från dina medarbetare, rekommenderar vi en ledarskapsutbildning.

Utbildning gör dig till en stark ledare

Utbilda dig och bli en stark ledareDet finns många olika åsikter om vad som gör en människa till ledare och vad som definierar ett gott och lyckat ledarskap. En ledarskapsutbildning är första steget på vägen mot att bli en stark ledare. Är ledare något man föds till eller kan det ske genom erfarenhet och vilja? Min övertygelse är att de allra flesta med rätt träning kan bli bra chefer. Ledarskap är något som man tränar på varje dag, och något som man lyckligtvis aldrig blir fulländad i.

Få träning i att vara ledare

En ledarskapsutbildning ger dig god träning i att vara ledare. Du får ta del av ett utbildningsprogram som sätter fokus på viktiga ledarfrågor. Till exempel diskuteras hur väl man som chef behöver känna till den verksamhet man leder. Utbildningsledaren kommer förmodligen att säga att detta många gånger beror på vilken bransch man arbetar i. Det finns en del sektorer där det kan vara en fördel att kunna visa, guida och instruera sina medarbetare direkt i arbetet. Dock blir jag mer och mer övertygad om att de allra flesta chefstjänster inte kräver expertkunskap i verksamheten.

Utbildade chefer når längre

Det de flesta verksamheter behöver, är bra chefer som leder sina medarbetare i rätt riktning. Som följer upp deras resultat och ger dem goda förutsättningar att göra sitt jobb. När du som ny chef ska leda en verksamhet som du inte har fackkunskap om är det viktigt att vara ödmjuk. Du bör även vara lyhörd för och intresserad av dina medarbetares kunskaper. Som chef för en verksamhet man saknar kunskap om, är det klokt att öka förståelsen för medarbetarnas arbete. Först då har man bra förutsättningar att skapa mål och stötta medarbetarna i deras arbete.

Förväntningar tas upp under ledarskapsutbildning

Många har förväntningar på dig när du är ny och en ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att möta förväntningarna. När man är ny som chef kan det till exempel vara svårt att veta vad andra tycker kännetecknar en bra chef. Här kommer några röster:

Karoline, ny som gymnasielärare:

”Bra ledarskap är för mig någon som är tydlig, omtänksam och kunnig. Någon som jobbar hårt och genom det är en förebild för medarbetarna att jobba ”hårt”. Ett bra ledarskap innebär att ibland ta tuffa beslut men inte beröras för mycket av dem. Det innebär att sätta sig in i nya tankar och forskning inom området och inspirera medarbetarna till kompetensutveckling. Jag tycker att det är viktigt att chefer står stadigt när det blåser hårt. De blir ankaret i ett stormigt hav. De ska vara peppande men komma med konstruktiv kritik. Min förra chef gav en kollega endast positiv feedback men sedan fick hon en medioker löneökning. När hon frågade chefen sa han: ”Ja men lön är väl inte allt”, och menade att hon skulle ha varit glad över komplimangerna.”

Ida, ledare inom statsvetenskap:

”En chef för mig är en person som tar hand om gruppen, och vägleder den mot mål. Att leda en grupp, är att tjäna en grupp. En chef servar sina medarbetare så de kan utföra arbete på bästa sätt. För det krävs enligt mig stor personlig grundtrygghet och ödmjukhet. En ledare ska tillmötesgå individens behov kontra gruppens behov, med en inställning att man aldrig tillsammans är starkare än sin svagaste länk. En chef ska se till att allt fungerar, att alla mår bra, ska inspirera så allas förmågor kommer till sin rätt. En chef ska vara helt prestigelös och ha stor respekt för sina medarbetare.

Att kunna lyssna på ett bra sätt och förmedla kritik och feedback på ett bra sätt är ett måste, tycker jag. En chef behöver inte vara sakkunnig, utan behöver främst vara en människokännare med stor social kompetens. Sen är det ett plus om chefen även känner till branschen.”

Maria, HR-projektledare

”En bra chef har nära till sina känslor, kan reflektera över egna och andras beteende och känslor och även hålla tillbaka sina känslor för att fokusera på teamet eller enstaka individer. En bra chef bör kunna vara empatisk, självmedveten och självkritisk, vilket också innebär att hen ska ha väl utvecklad förmåga att lyssna för att kunna ta emot återkoppling på ett konstruktivt sätt. Med dessa egenskaper och kompetenser kommer också chefens fokus ligga på teamet och individer, vilket också är en förutsättning för att makten som automatiskt följer med en chefsposition inte missbrukas.”

Katrin, chefsjuksköterska

”Så mycket som det går att komplicera går det även att göra en enklare beskrivning om vad som kännetecknar en chef. En chef ska leda arbetet, se till att arbetet görs. Dock måste man kunna nå sina medarbetare, kommunicera med dem på ett bra sätt för att kunna motivera och få dem att göra ett bra jobb.

En del i chefskapet är att kunna leda en arbetsgrupp, visa vägen framåt. En kompetens som vissa har i sig, och kan utvecklas och läras. Det är en strategisk person, en person som kan sätta struktur och organisera arbetet. En chef behöver ha flera egenskaper och förmågan att bolla/ använda olika verktyg för att nå olika sorts personer, för att kunna möta medarbetare på olika nivåer. Det är en flexibilitetsförmåga.

Tydlighet är ett nyckelord, tydlighet i ledarskapet. Personalen behöver vara trygga med att kunna förstå vad chefen säger, även om det är delade meningar. I detta behöver chefen vara redo och kapabel att ta emot kritik och olika åsikter när det kommer till ledarskapet, vision och vägen man väljer framåt. Chefen behöver vara öppen för olika åsikter och vara villig att ändra beslut, om det visar sig inte vara bästa vägen framåt. En chef behöver också kunna stå för sina beslut även om dessa är kritiserade. Detta är en balansgång mellan att vara öppen för andras åsikter och att ta beslut när det är dags att göra så.
Chefen behöver ha en känslighet/ att se och höra sin omgivning och ha förmåga att processa och information och prioritera denna.

Flexibiliteten jag nämnde tidigare ligger i att kunna anpassa framförhållning efter sin omgivnings behov – en människokännare. Chefen behöver förstå sitt ansvar och vara en beslutsfattare. Fylla sin roll som chef och samtidigt ge utrymme till andra.”

Åsa, tekniskt kundansvarig

”För mig är det viktigt med en chefs om har förtroende för sina anställda, som låter dem fatta egna beslut och även göra misstag utan att döma. Hen behöver kunna lyssna och återkoppla på ett konstruktivt positivt sätt. Hen behöver kunna sätta sig själv och sitt ego åt sidan för att se gruppen och dess medlemmar.

Kunskaper gör det lättare att bli chef

Kunskaper underlättar för nya chefenMan konstatera att när du är ny som chef är det mycket att fundera ta hänsyn till. Det är svårt att vara alla till lags, men med en ledarskapsutbildning i bagaget blir det lättare att göra rätt. Välj en av Hjärtum Utbildnings utbildningar för ledare, så vet du att du får ta del av moderna utbildningsmetoder. Vi använder undervisningsformer som fungerar och som gör att du minns vad du lärt dig. Du får även ett utbildningsbevis efter genomgången utbildning, som visar vad du lärt dig. Någon sa en gång att utbildning är en målinriktad process där en person genom pedagogisk undervisning och träning utvecklas. Det är så sant som det är sagt och tilläggas kan att du genom våra utbildningar skaffar dig  nya kunskaper, relevant bildning och utvecklar dina  färdigheter som ledare.

Rulla till toppen