Ny chef

Hur du skapar delaktighet när du är ny chef

Som ny chef är en av dina viktigaste roller att utveckla och inspirera dina medarbetare att göra ett bra jobb. Som chef får du ett arbete utfört genom dina medarbetare, och om du lyckas utveckla dina medarbetare kommer ett bättre arbete att bli gjort. Du som chef behöver inte vara experten på allt inom din enhet, men du behöver ha viss grundkompetens. Denna kan du skaffa genom en bra ledarskapsutbildning.

Den expertis du inhämtar under en ledarutbildning handlar om att lära dig att leda ditt team i rätt riktning och att lyckas ta vara på och optimera de kompetenser som finns i gruppen. En del nya chefer känner en rädsla inför att inte ha all detaljkunskap om den verksamhet de leder, vilket kan upplevas som stressande. Om man som chef istället litar på sin förmåga att använda sina medarbetares kunskaper får man en bättre balans i sitt uppdrag, och kan samtidigt inspirera sina medarbetare till att växa och vara stolta över sina färdigheter.

Få stöd genom en utbildning för dig som är ny chef

En utbildning hjälper dig att utveckla ditt team. Det kan handla om att identifiera de kompetenser som finns i gruppen och hur du kan utveckla dem. Därtill handlar det om att hjälpa sina medarbetare att våga vara precis så bra som de kan. Genom att visa att teamet är beroende av just deras kunskap kan du bidra med både inspiration att lära sig mer och att utvecklas vidare och detta och mycket mer lär du dig under en utbildning för dig som är ny chef.

Vissa team präglas av jantelagen. Man ska inte sticka ut eller vara bättre än någon annan. Som chef i denna situation kan du försiktigt men målinriktat arbeta för att alla i teamet ska få känna att just deras insats är viktig. Använd de positiva saker som händer och de framgångar medarbetarna når för att visa att deras kollegor kan dra nytta av deras kunskap nästa gång som de hamnar i en liknande situation. Våga också utmana dina medarbetare att dela med sig av situationer som inte riktigt gått som de tänkt, och berätta om dessa för sina kollegor i en trygg miljö. T ex kan ni arrangera en företagsanpassad utbildning i ledarskap bara för er. Där kan ni med hjälp av en professionell utbildningsledare ta upp känsliga frågor och få hjälp direkt med hur de skulle kunna hanteras.

Ny chef – hur får jag alla att ta ansvar?

En av de viktigaste ingredienserna i en utbildning för nya chefer är att få alla att ta sitt ansvar. Som ny chef är det en konst att lära sig att använda sin tid på rätt sätt och skapa struktur som chef. För den som är ny som chef kan tillvaron upplevas otillräcklig, och en känsla av att drunkna i uppgifter, önskemål och olika viljor kan infinna sig. Något av det viktigaste för den som är ny är att lära sig är konsten att delegera. Detta kan du lära dig genom en ledarskapsutbildning. Den chef som kan delegera gör ett flertal vinster i sitt ledarskap. Genom att delegera uppgifter och ansvar till sina medarbetare hjälper man dem att växa och bli bättre på sitt arbete. De får känna chefens förtroende för det jobb de utför, och detta skapar i sin tur arbetsglädje och ökad motivation.

När man som chef delegerar uppgifter till sina medarbetare frigör man även värdefull tid. Denna tid kan användas för mer strategiskt arbete, som man som chef bör ha utrymme att fokusera på. Vidare kan denna tid användas för att leda sina medarbetare på ett mer närvarande sätt, istället för att själv försöka lösa alla uppgifter och i farten tappa bort kontakten med sitt team.

Så lär du dig att delegera på rätt sätt

Att delegera innebär att hitta den person som är bäst lämpad för att ta över en uppgift. Detta arbete kan du underlätta om du först går en utbildning där konsten att delegera tas upp. Det är viktigt att berätta vad man förväntar sig av den person som ska utföra uppgiften, för att undvika att riskera missuppfattningar och besvikelse. Dock bör man vara noga med att ge medarbetaren utrymme att lösa uppdraget så självständigt som möjligt. Var tillgänglig som stöd och bollplank, men låt din medarbetare få utvecklas genom att själv lösa den uppgift som ålagts honom eller henne.

Var noga med att följa upp det du delegerat, det får du också lära dig under en kurs. Som ny chef fungerar man ofta som en sambandscentral, där de olika medarbetarna rapporterar sina utförda uppdrag. Man kan som chef också behöva ge råd och stöd, lyssna eller bara ställa frågor längs vägen.

Tilliten som chef

Dina medarbetare bör känna att du litar på deras förmåga att lösa uppdraget, men att du finns tillgänglig för stöd, att svara på frågor och att ta ansvar för verksamheten och backa upp dem om de misslyckas. Genom detta sätt att arbeta skapar man trygga och engagerade medarbetare som vågar prova och vågar misslyckas. Detta får ditt team att utvecklas och känna att de är viktiga.

Ny chef och ledare
Delegera på rätt sätt när du är ny chef

En bra chef kan korrigera sina medarbetare genom goda och utvecklande samtal. Utan en utbildning i medarbetarsamtal kan det dock vara svårare än det behöver vara. En ledarskapsutbildning lär ut att det är centralt att kunna stå bakom sina medarbetare när det blåser, även om de begått misstag. Ta för vana att korrigera dina medarbetare i enrum, men att stå upp för dem inför andra. Då vinner du deras tillit. Genom att visa att du ställer upp för dina medarbetare och backar upp dem när de misslyckas eller vid kriser skapar du medarbetare som vågar vara kreativa och tänja sina gränser. I förlängningen skapar detta medarbetare som växer och blir utvecklade. Det vinner både du, medarbetarna och organisationen på.

Från specialist till ny som chef

I går var du en i gänget och specialist inom ditt område. Nu är du på väg in i en ny era i ditt yrkesliv och som ny chef får du många nya arbetsuppgifter och nya utmaningar. Oavsett om du avancerar till chef inom samma organisation eller på en ny arbetsplats behöver du nu nya verktyg och nya insikter för att hitta din egen väg till ett framgångsrikt ledarskap.

Som nybliven chef inser du snart att din nya roll medför mycket mer än att ”bara” se till att din grupp av medarbetare utför ett visst arbete. Du ansvarar också för människorna som ska utföra arbetet och din ledarskapsstil påverkar dina medarbetare både direkt och indirekt. Det du anser vara viktigt kommer ditt team att värdera som viktigt. Det du prioriterar kommer de att göra i första hand. De arbetsuppgifter du ger dem påverkar deras trivsel, osv.

Rollen som ny chef för med sig både makt och ansvar och du behöver redskap för att kunna axla ansvaret. En bra ledarskapsutbildning på temat ny chef ser till att du får en stadig grund i ditt ledarskap att utgå ifrån och så småningom bygga vidare på.

Nybliven chef – nybliven beslutsfattare

Från och med nu är det inte du som ska utföra arbetsgruppens uppgifter, det är dina medarbetare. När du är ny som chef är detta nytt för dig. Det kan kännas otryggt att släppa taget över själva arbetsuppgiften och lita på andra för att få den utförd.  Som nybliven chef är din roll istället att skapa de bästa förutsättningarna för teamet och individerna. De ska kunna arbeta tillsammans, trivas och utvecklas i organisationen och göra goda resultat. Du är kittet som håller ihop gruppen, du fattar besluten och driver teamet framåt. Samtidigt är det viktigt att du lyssnar på medarbetarna och begrundar deras åsikter, synpunkter och önskemål. Det är som du märker mycket att ha kontroll över. En utbildning snabbar upp processen med att skapa förtroende för dig som chef och underlättar övergången från specialist till beslutsfattare.

Personligt ledarskap för ny chef

Första tiden som ny chef kan det vara en bra idé att samla hela din grupp. Berätta vem du är. Tala om vilka erfarenheter du har med dig och vilken syn på ledarskap du har. Detta kräver också att du själv har tänkt igenom hur du vill vara som ledare.  Det kan vara svårt att få tid till sådana reflektioner när du är ny som chef. Därför är en utbildning för nybliven chef av stort värde. Det ger dig tid som du behöver för att tänka igenom ditt ledarskap. Det är viktigt att du vet vad du vill med ditt chefskap. Först då kan du agera starkt och förtroendeingivande och vinna dina medarbetares tillit.

Utveckla ditt ledarskap med en utbildning

En ledarskapsutbildning innehåller det du behöver när du är ny chef. Den hjälper dig ta första steget i din karriär som ny chef. Den lär dig att förstå grunden i ledarskap och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation.  Med det i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som ny chef. Därefter kan du bygga vidare med djupare kunskaper i t ex medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, coachning, teamutveckling och ledarskap i allmänhet.