Ny chef

Hur du skapar delaktighet när du är ny chef

Som ny chef är en av dina viktigaste roller att utveckla och inspirera dina medarbetare att göra ett bra jobb. Som chef får du ett arbete utfört genom dina medarbetare, och om du lyckas utveckla dina medarbetare kommer ett bättre arbete att bli gjort. Du som chef behöver inte vara experten på allt inom din enhet, men du behöver ha viss grundkompetens. Denna kan du skaffa genom en bra ledarskapsutbildning.

Din expertis handlar om att lära dig att leda ditt team i rätt riktning och att lyckas ta vara på och optimera de kompetenser som finns i gruppen. En del nya chefer känner en rädsla inför att inte ha all detaljkunskap om den verksamhet de leder, vilket kan upplevas som stressande. Om man som chef istället litar på sin förmåga att använda sina medarbetares kunskaper får man en bättre balans i sitt uppdrag, och kan samtidigt inspirera sina medarbetare till att växa och vara stolta över sina färdigheter.

Få stöd genom en utbildning för dig som är ny chef

Att utveckla sitt team handlar både om att identifiera de kompetenser som finns i gruppen och hur de kan utvecklas. Därtill handlar det om att hjälpa sina medarbetare att våga vara precis så bra som de kan. Genom att visa att teamet är beroende av just deras kunskap kan du bidra med både inspiration att lära sig mer och att utvecklas vidare och detta och mycket mer lär du dig under en utbildning för dig som är ny chef.

Vissa team präglas av jantelagen. Man ska inte sticka ut eller vara bättre än någon annan. Som chef i denna situation kan du försiktigt men målinriktat arbeta för att alla i teamet ska få känna att just deras insats är viktig. Använd de positiva saker som händer och de framgångar medarbetarna når för att visa att deras kollegor kan dra nytta av deras kunskap nästa gång som de hamnar i en liknande situation. Våga också utmana dina medarbetare att dela med sig av situationer som inte riktigt gått som de tänkt, och berätta om dessa för sina kollegor i en trygg miljö.

Ny chef – hur får jag alla att ta ansvar?

Som ny chef är det en konst att lära sig att använda sin tid på rätt sätt och skapa struktur som chef. För den som är ny som chef kan tillvaron upplevas otillräcklig, och en känsla av att drunkna i uppgifter, önskemål och olika viljor kan infinna sig. Något av det viktigaste för den som är ny som chef att lära sig är konsten att delegera. Detta kan du lära dig genom en ledarskapsutbildning. Den chef som kan delegera gör ett flertal vinster i sitt ledarskap. Genom att delegera uppgifter och ansvar till sina medarbetare hjälper man dem att växa och bli bättre på sitt arbete. De får känna chefens förtroende för det jobb de utför, och detta skapar i sin tur arbetsglädje och ökad motivation.

När man som chef delegerar uppgifter till sina medarbetare frigör man även värdefull tid. Denna tid kan användas för mer strategiskt arbete, som man som chef bör ha utrymme att fokusera på. Vidare kan denna tid användas för att leda sina medarbetare på ett mer närvarande sätt, istället för att själv försöka lösa alla uppgifter och i farten tappa bort kontakten med sitt team.

Så delegerar du på rätt sätt

Att delegera innebär att hitta den person som är bäst lämpad för att ta över en uppgift. Det är viktigt att berätta vad man förväntar sig av den person som ska utföra uppgiften, för att undvika att riskera missuppfattningar och besvikelse. Dock bör man vara noga med att ge medarbetaren utrymme att lösa uppdraget så självständigt som möjligt. Var tillgänglig som stöd och bollplank, men låt din medarbetare få utvecklas genom att själv lösa den uppgift som ålagts honom eller henne.

Var noga med att följa upp det du delegerat. Som ny chef fungerar man ofta som en sambandscentral, där de olika medarbetarna rapporterar sina utförda uppdrag. Man kan som chef också behöva ge råd och stöd, lyssna eller bara ställa frågor längs vägen. Dina medarbetare bör känna att du litar på deras förmåga att lösa uppdraget, men att du finns tillgänglig för stöd, att svara på frågor och att ta ansvar för verksamheten och backa upp dem om de misslyckas. Genom detta sätt att arbeta skapar man trygga och engagerade medarbetare som vågar prova och vågar misslyckas. Detta får ditt team att utvecklas och känna att de är viktiga.

Ny chef och ledare
Delegera på rätt sätt när du är ny chef

En bra chef kan korrigera sina medarbetare genom goda och utvecklande samtal. Dock är det centralt att kunna stå bakom sina medarbetare när det blåser, även om de begått misstag. Ta för vana att korrigera dina medarbetare i enrum, men att stå upp för dem inför andra. Då vinner du deras tillit. Genom att visa att du ställer upp för dina medarbetare och backar upp dem när de misslyckas eller vid kriser skapar du medarbetare som vågar vara kreativa och tänja sina gränser. I förlängningen skapar detta medarbetare som växer och utvecklas. Det vinner både du, medarbetarna och organisationen på.