Ledarskapsutbildning ger balans och effektivitet

Ledarskapsutbildning skapar effektivitet i arbetet och balans i livet

Att ha de rätta förutsättningarna för att kunna bli en bra ledare är en sak, men det är många fler faktorer som spelar roll om du ska bli långvarig i rollen. Genom att gå en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning i ett tidigt skede av din nya tjänst skapar du rätt förutsättningar för balans och effektivitet.

Som med alla andra yrken och positioner måste du trivas med din vardag. Du måste må bra och kunna känna glädje när du kommer till jobbet. Om dessa delar inte finns är det dags för dig att göra ett karriärbyte. Som chef och ledare är det viktigt med en balans i livet. Med mycket ansvar på jobbet följer också ansvaret för dig själv och din hälsa.

Ditt ledarskap präglar din grupp

Du är som chef ditt eget främsta redskap. Genom ditt ledarskap sätter du prägel på ditt arbetslag och målar det med dina färger. En chef som utstrålar och förmedlar balans till sina medarbetare visar också att det är viktigt att ha ett rikt liv utanför arbetet. Ledarskapsutbildningen kan vara en god hjälp för dig att få tips om hur du hittar denna balans mellan yrkes- och privatliv. Detta hjälper i sin tur medarbetarna att utveckla en sund relation till sitt arbete. Sunda medarbetare med balans mellan arbete och fritid har större chans att hålla sig friska. Och att ha ett arbete som är inspirerande och tillåtande bidrar till medarbetarnas kreativitet och mod får utvecklas. Att som chef visa att man både får lyckas och misslyckas gör att medarbetarna vågar prova nya idéer.

Ledarskapsutbildning och balans

Hur gör man då för att skapa balans i livet? Det är viktigt att själv vara klar över sina egna gränser och hur man önskar att lägga upp sin tid. Man bör också kommunicera med sin egen chef eller uppdragsgivare kring vad som förväntas av en. Det kan handla både om hur man förväntas lägga upp sina arbetstider och vilken leverans och vilka resultat som förväntas. Många arbetsgivare idag strävar efter att ge frihet under ansvar när det gäller arbetstid. Kanske arbetar du med förtroendetid, eller med fri arbetstid. Kanske har du ett visst antal timmar som du ska arbeta under en månad eller ett år.

Oavsett vad som gäller för dig behöver du fundera över hur du skapar dina egna begränsningar i detta. Att ha förtroendearbetstid är å ena sidan fritt, men det kan också leda till att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Om din arbetsgivare inte ger dig tydliga gränser behöver du skapa dessa för dig själv. Gå gärna ledarskapsutbildningen hos Hjärtum Utbildning för att få tips och hjälp.

Sätt kursen för ditt ledarskap

Det är också klokt att fundera över vilken plan man har i ett långsiktigt perspektiv i organisationen och i den egna arbetsgruppen. En ledarskapsutbildning ger dig nya insikter och vinklar på arbetslivet. Ofta hamnar man som chef mellan olika viljor, och har man inte en kompass för vart man är på väg är det lätt att gå vilse och försöka springa på så många bollar som möjligt. Luta dig mot organisationens vision, dess mål och den plan du har för din verksamhet.

Fundera även över vilka mål som är viktigast och rimliga att nå inom den närmaste tiden, och vilka som är angelägna att uppnå men som måste hanteras längre fram. Om du har detta att falla tillbaka på är det lättare att inte fastna i detaljer, utan att kunna skilja ut vad som just nu är viktigt. Förmågan att ”zooma ut” och se helhetsbilden är viktig, både för att du som chef ska ha en rimlig arbetsmiljö, men också för att hjälpa dina medarbetare att hitta rätt fokus. Glöm inte att även dina medarbetar behöver utvecklas genom olika kurser då och då.

Fördelar med att vara välorganiserad

Att man som chef behöver kunna organisera sitt arbete på ett bra sätt är självklart, för att optimera sin tid och inte drunkna i, eller riskera att tappa bort, viktiga uppgifter. Det finns många bra system och appar att använda idag för att digitalt skapa en god organisation i sitt arbete. Det finns också ledarskapsutbildningar specifika för detta. Utöver att ha en välorganiserad arbetssituation för att öka effektiviteten, bör du också fundera på vilken effekt de saker du gör i ditt arbete har.

Det är lätt att som chef uppleva att det är bättre att hinna med så många saker som möjligt. Men fundera också på hur de saker du gör, och hur du gör dem, påverkar slutresultatet. Kanske gör du flera saker som tar mycket tid och kraft, men som har liten effekt på slutresultatet. Det kan vara klokt att som chef utvärdera den senaste veckan eller månaden och fundera över vilka aktiviteter som faktiskt hade störst effekt på det resultat man ville uppnå. Efter en tid med denna utvärdering blir man bättre på att faktiskt ägna sig åt de saker som ger effekter, och också bättre på att låta bli att fastna i de saker som inte ger någon utdelning.

Planera din arbetstid med hjälp av en ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen
Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning stärker dig i ditt ledarskap

Att som chef kunna skilja på arbete och fritid är viktigt för att ha en hållbar situation genom sitt arbetsliv. Dock är de två inte oviktiga för varandra. Att ha en fritid som stärker dig och ger dig en god balans av vila och återhämtning är centralt för att orka med ditt arbete. Och att ha ett arbete som möjliggör en rik fritid är viktigt för att kunna prestera på arbetet. Bara du vet vad som ger dig kraft, men bra stöd kan du få genom att gå ledarskapsutbildning vi tipsat om tidigare.

Dock bör din fritid innehålla någon sorts fysisk aktivitet som hjälper dig att stärka din fysiska och mentala balans. Många chefer prioriterar bort roliga och viktiga aktiviteter på grund av trötthet. Detta leder ofta till negativa spiraler, som går ut över både jobb och familj eller vänner. Man behöver båda delar för att fungera. Hitta de aktiviteter som får dig att må bra, och försök inte att kompensera tajta deadlines genom att arbeta över. Planera din arbetstid så att du har gott om tid för att möta deadlines, och också så att det finns utrymme för oförutsedda händelser. Och kom ihåg att du genom att vila när du ska vila kommer att göra ett bättre arbete i förlängningen.

En utbildning i teamutveckling ger ökad lönsamhet

Idag snurrar hjulen allt fortare inom arbetslivet och förutsättningarna förändras ofta; befintliga grupper delas och sätts samman på nya sätt, verksamheter slås ihop och skapar nya grupper. Tillfälliga team skapas på kort tid och förväntas prestera på topp osv. En bra utbildning i teamutveckling kortar tiden det tar för nya team att bli samspelta. Konkurrensen inom de flesta branscher är stenhård och förmågan utveckla flexibla och högpresterande team, anpassade till aktuell uppgift, är viktigare än någonsin.

Det gäller att optimera företagets resurser och sätta samman ett team bestående av rätt personer med rätt kompetens till rätt uppgift. Dessutom ska teamet arbeta väl tillsammans, utvecklas genom varandras kunskaper och uppfylla målen inom utsatt tidsram. Ett optimalt team slutför sitt arbete snabbare och med högre kvalitet. Att du som ledare har gått en ledarskapsutbildning där du lärt dig hur du bäst sätter samman team och grupper är därför avgörande för gruppens resultat och företagets lönsamhet.

Att leda team – framgångsfaktorer

Det är många faktorer som tillsammans bidrar till att du sätter samman ett framgångsrikt team. En ledarskapsutbildning tar upp de viktigaste av dem. Det är  av stor betydelse att du har kunskap om och verktyg för att använda:

  • Att känna till målet. En av de viktigaste uppgifterna du som ledare har är att se till att alla medlemmarna i gruppen känner till målen och deras innebörd.
  • Klara roller. Fördela rollerna i gruppen efter kompetens och erfarenhet. Alla i gruppen ska förstå vem som ska göra vad och varför just den personen ska göra det.
  • Kunskap om gruppens behov. Du som ledare av teamet behöver har goda kunskaper om vad gruppen behöver vid olika tidpunkter och ha förmågan att ge feedback till gruppens medlemmar i rätt tid. Tillåt en öppen och konstruktiv dialog som bäddar för medlemmarnas delaktighet och engagemang.

Du behöver även kunna:

  • Ta vara på individuella skillnader. Att utveckla ett högt presterande team innebär inte minst att du tar vara på individuella olikheter, både när det gäller kunskap, erfarenhet och kultur. Du behöver utforma normer för teamet som uppmuntrar till ett positivt synsätt på olikheter.
  • Gruppens utformning  – gruppstrukturen bör utformas så att gruppstorleken stämmer med uppgiften. För många i en grupp gynnar inte teamet, inte heller får få. Att kunna utveckla ett framgångsrikt team innebär du noga tänker igenom arbetsuppgiften och bedömer vilken struktur som är optimal.
  • Samarbete och konflikter – ett effektivt team är inte detsamma som att medlemmarna alltid är överens. Skillnaden ligger i att ett högpresterande team har färdiga vägar att gå i samband med konflikter. Du som ledare av teamet måste se till att det finns en strategi för konfliktsituationer. Denna ska alla känna till och sagt sitt samtycke till. Då kommer oenigheter effektivt och snabbt att kunna redas ut och teamet kan gå vidare.

En utbildning där du får fräscha kunskaper i  att leda och utveckla team lär dig strategier för att skapa det perfekta teamet, där alla vet vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. En kurs som tar teamarbetet till nya höjder och stärker företagets lönsamhet och konkurrenskraft  likväl som medarbetarnas utveckling och trivsel.