Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning hjälper dig att skapa engagemang

För att skapa energi i ditt team behöver du som chef gå en ledarskapsutbildning för nya chefer, så att du får redskap för att skapa energi i gruppen. Genom att som chef visa att du tror på det du och din organisation ska göra, visar du dina medarbetare att det är viktigt. Som chef är du en representant för din verksamhet, och dina medarbetare tittar på dig för att följa dig. Gör det till din styrka. En chef med ett genuint engagemang i uppgiften är inspirerande att ta efter. Tänk därför på hur du som chef kommunicerar dina budskap kring verksamheten. Fastnar du i diskussioner kring problem, eller bjuder du in dina medarbetare för att lösa spännande utmaningar? Dina ord och din inställning smittar av sig. Som chef kan du inte låta bli att kommunicera, så bli medveten om vilken energi och vilka signaler du sänder ut.

Att som chef leda ett team kräver att du utövar ett ledarskap som motiverar dina medarbetare. Ofta pratar man om att utveckla ett coachande ledarskap, genom vilket man kan skapa en konstruktiv och motiverande dialog med sina medarbetare. Genom att kunna coacha dina medarbetare kan du hjälpa dem att växa och själva finna egna lösningar på problem. Det handlar om att coacha en individ till utveckling genom att lita på att denne har tillräckligt med kunskap för att skapa bra resultat. Sätt därför tydliga målbilder men låt den ansvarige vara just ansvarig för hur denne når dessa.

Ledarskapsutbildning för nya chefer lär dig att coacha

Som chef kan man komma långt med ett coachande ledarskap. Detta innebär att genom rätt frågor och förtroende för sina medarbetares kapacitet guida dem att själva hitta sina svar och lösningar. Detta leder i slutänden till att medarbetarna växer och utvecklas. En angenäm bieffekt är att man som chef hjälper sina medarbetare att bli mer självständiga i sitt arbete. Detta frigör mer tid för chefen, och denna tid kan användas för att ytterligare stötta sina medarbetare.

På stolen mellan ledningen och medarbetarna

Uppdraget som chef innebär att vara länken mellan den egna ledningen och sina medarbetare. Du arbetar på uppdrag av din företags- eller organisationsledning, och din roll är att genom dina medarbetare utföra ett uppdrag. Du har ett visst mandat att fatta beslut, och vissa ramar att hålla dig inom. Denna roll kan för vissa ibland kännas besvärlig, om förväntningarna från ledningen ligger långt från det du ser att dina medarbetare förmår prestera. Man kan också som chef önska ett större mandat för sin beslutsfattning, eller ett starkare stöd från sin ledning.

Dock finns det saker man som chef kan göra för att påverka sin situation. Dels är det viktigt att dina medarbetare är medvetna om vilket uppdrag ni har och varför det är viktigt. Kommunikationen är viktig, för att undvika att ditt team har olika bilder av vad som ska uppnås. Stora koncerner har ofta en så stark företagsidé att det är svårt för enskilda individer att inte acceptera den och arbeta utifrån den. I andra organisationer kan det dock vara svårare att som enskild medarbetare förstå den större bilden. Hjälp dina medarbetare att förstå denna bild. I en ledarskapsutbildning för nya chefer kan du får stöd och input till hur ni kan diskutera vad organisationens mål innebär konkret för er, och vad ni behöver göra för att uppnå dem. Involvera dina medarbetare så mycket som möjligt i detta. Det är väl investerad tid för att i efterhand slippa hantera missförstånd och bristande motivation.

Ledare och inte en del av gänget längre

Det är också av vikt att som chef företräda sina medarbetare och sin del av organisationen i sin ledningsgrupp, men du måste komma ihåg att du är chef och inte en i gänget längre. Detta kan vara svårt, speciellt i början av uppdraget. En ledarskapsutbildning för nya chefer kan då belysa vad du bör tänka på. Dina medarbetares kunskap är en värdefull resurs för att förstå en hel del om det arbete som ledningsgruppen behöver göra. Det kan handla om att få bättre insikt i vilka beslut som behöver fattas, för att verksamheten ska gå framåt mot sina mål. Det kan också handla om huruvida ledningsgruppen behöver arbeta på sin kommunikation, om det visar sig att det uppstår missförstånd.

Att som chef vara väl förankrad i och kunna förmedla gruppens mål är nödvändigt. När chef och grupp hamnar i krävande situationer är det viktigt att kunna luta sig mot den riktning i vilken man är på väg och på så sätt finna motivation och mening. Du som chef ska kunna hjälpa din grupp att bli påmind om detta.

Behåll ditt perspektiv i din nya roll som chef

Som chef är man ofta belastad av en hel del arbetsuppgifter och människor som behöver ens tid. Arbetet som chef handlar ofta om att balansera mellan att vara strategisk och operativ. Du som chef ska leda ditt team i riktning framåt mot er vision. Det är viktigt att inte tappa denna riktning, och att hela tiden kunna hålla fast vid strategin att ta dig dit. Dock präglas chefens arbetsdagar ofta av möten och administrativa uppgifter. Andras agendor konkurrerar med den egna, och det kan vara svårt att hålla sitt fokus. Hur gör man då för att som chef behålla sitt övergripande perspektiv och leda sin grupp framåt?

Se till att du som chef med jämna mellanrum förankrar dig i den strategi som du har att förhålla dig till. Ofta finns denna formulerad i en verksamhetsplan som tas fram med ett långsiktigt perspektiv, men som ofta revideras på årlig basis. När du riskerar att slukas av detaljer bör du ta ett steg tillbaka för att granska verksamhetsplanen. Avsätt exempelvis en tid i kalendern per vecka då du ger dig själv tid att gå tillbaka till verksamhetsplanen för att återfinna din och gruppens riktning.