Lär dig att sätta mål

Viktigt för chefen – lär dig att sätta mål

Under en ledarskapsutbildning för chefer får du bl a lära dig att ditt uppdrag som chef är att driva din verksamhet framåt och en del av detta är att du lär dig att sätta mål. Det är inte alltid så lätt, därför kan du behöva gå en ledarskapsutbildning som fokuserar på just mål och målformulering. Du behöver kunskaper om hur du ska göra i praktiken för att klargöra i vilken riktning du och ditt team ska gå, och för att säkerställa att alla vet om vad det innebär. En kurs lär dig effektiva sätt att formulera mål. Sedan måste målen föras ut i verksamheten. En utbildning i att kommunicera är därför på sin plats. Se till att målen diskuteras så att alla medarbetare är med på vart de och verksamheten är på väg och vad dina förväntningar är på dem.

För att skapa en tydlighet gällande mål brukar man prata om att man ska sätta SMARTa mål. Denna metod är bra att ha kunskap om och känna till hur du ska använda den. Akronymen SMART står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål. Nedan följer förklaring till de olika orden. Ibland kan du behöva gå en utbildning för att verkligen få tid att lära dig att sätt mål på ett smart sätt.

Specifika mål

Detta innebär att de mål du sätter ska vara så tydliga att det inte råder någon tveksamhet om vad du avser. ”Till exempel är målet ”öka intäkterna” inte specifikt, medan ”att öka intäkterna med 10%” anger precis vad du avser.

Mätbara mål

Lär dig att sätta mål som du kan mäta med någon form av enhet. Här kan det vara bra att försöka hitta en kurs som tar upp ämnet. Det kan till exempel handla om siffror, mängder, enkäter av upplevelser och så vidare. För att använda exemplet ovan; att öka intäkterna med 10 % mätbart – man vet när man är klar, det vill säga när intäkterna ökat med 10 %.

Accepterade mål

Det här innebär att alla som ska arbeta med eller omfattas av målen är medvetna om dem och vad de innebär. Målen bör därför vara kommunicerade med alla medarbetare på ett sådant sätt att de är rätt uppfattade och meningsfulla för medarbetarna. Som chef är det klokt att lägga tid på att kommunicera målen på ett sätt som gör att medarbetarna förstår varför de är viktiga och varför medarbetarens enskilda insats är viktig för att man ska kunna ta sig dit. Den som vill öka intäkterna med 10 % bör av den anledningen ha en viss motivation för uppdraget för att lyckas. Behöver ni kompetensutveckling för att nå målen? Boka i så fall in dina medarbetare på en kurs, det kommer att spara både tid och ansträngning.

Realistiska mål

Mål som är rimliga att uppnå. Att ha som målsättning att öka intäkterna med 10 % två dagar är inte realistiskt, och risken är att motivationen helt upphör om man spänner bågen orimligt högt. Att istället satsa på att öka intäkterna med 10 % under de kommande sex månaderna är mer rimligt, och gör att du kan lägga en plan för måluppfyllelsen.

Lär dig att sätta mål – tidsatta mål

Dessa mål innebär att det finns en tydlig tidsram för när målet ska vara uppnått. Målet ovan, att öka intäkterna med 10 % inom sex månader är tydligt tidsatt. Man vet när deadline för att uppnå målet infinner sig.

Lär dig att sätta mål för din verksamhet

Som du förstår är det mycket viktigt att du lär dig att sätta mål för den verksamhet du leder. Du måste även tänka på hur du sätter upp dessa. Att jobba efter SMARTa mål-modellen ger dig en bra grund att arbeta vidare från. Det är en ganska enkel modell att följa, men att gå en ledarskapsutbildning i ämnet snabbar upp inlärningskurvan. Du förbättrar kompetensen som handlar om målstyrning och målsättning, vilket är bra kunskaper att få när du jobbar med mål.