Kommunikation i ledarskapet

Använd kommunikation i ledarskapet

Satsa på en ledarskapsutbildning som ger dig kompetens inom kommunikation. För att vara framgångsrik som chef är det viktigt att utstråla och förmedla ett klart ledarskap.  Under en ledarskapsutbildning lär du dig hur du bäst gör detta. God kommunikation i ledarskapet ger dig goda chanser att skapa förståelse och göra organisationens mål tydliga. Idag finns en mängd olika kommunikationskanaler, och som chef bör du fundera över hur du bäst kan använda dessa. Om du behöver, gå en ledarskapsutbildning där brukar kommunikation ingå som en viktig bit. Konsten består i att kommunicera tillräcklig information till rätt människor, utan att överväldiga människor med diverse budskap. Om du som ny chef ska fatta beslut är kommunikationen extra viktig. Du undviker informationsöversvämning i organisationen genom att du upprättar en rutin kring vilken sorts information som bör spridas på vilket sätt. Det här är något du lär dig under en ledarutbildning i kommunikation:

  • Hur du lyssnar aktivt på dina medarbetare
  • Vilka frågor du bör ställa om hur de önskar få information
  • Hur ska du göra för att din personal ska kunna tillgodogöra sig informationen på bästa sätt?
  • Vilken information önskar man i form av mejl?
  • Vad vill man få muntligen?
  • Vad ska du använda mötestid till?
  • Mm

Ledarskapsutbildning lyfter kommunikationen

Som chef behöver man ofta lägga mycket tid på ledarskapsutbildning, ledningsgruppsmöten och andra aktiviteter. Här kan du kommunicera uppåt eller i sidled.  Minst lika viktigt är det att vara uppmärksam på hur kommunikationen flyter på i vardagen bland sina medarbetare. Man kan skapa en känsla av närhet vid kommunikation i ledarskapet. Då kan alla medarbetare känna att det finns någon som lyssnar. De känner att någon uppmärksammar deras prestationer och ger dem erkännande. Var nyfiken och gå flera utbildningar i kommunikation och visa uppriktigt intresse för dina medarbetares upplevelser. Om du ser till att denna kommunikation fungerar optimalt, förbättrar du självklart både trivseln och arbetslusten. Detta gäller även och även kommunikationen inom hela personalgruppen. I förlängningen av denna process minskar du både personalomsättning och sjukfrånvaro. Här finns förstås stora vinster, både när det gäller trivsel och ekonomiska resultat.

Kommunikation i ledarskapet
Glöm inte bort kommunikationen i ledarskapet

Som ny chef är det intressant att i träningssyfte filma sig själv när man utövar kommunikativt ledarskap, exempelvis ett svårt samtal. Du kan gå en ledarskapsutbildning där du blir filmad och sedan lär dig av vad du ser. Dessa filmer kan du sedan gå igenom tillsammans med en utbildningsledare, för att belysa styrkor och svagheter i samtalet. Du kan iaktta allt från hur du använder ditt kroppsspråk till hur du lägger upp samtalet. Var observant på vilka ord du använder. Många upplever att det är till stor hjälp att se sig själv utifrån för att kunna korrigera kvaliteten i sina samtal. Då kan man, när man hamnar i skarpt läge, känna en trygghet i sin förmåga att hantera situationen.

Utbildning i att framföra budskap så att mottagaren förstår

Olika människor har olika sätt att ta till sig kunskap, och sannolikt behöver du använda olika tekniker för att förmedla dina budskap och kanske behöver du även gå en utbildning. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att vissa har lättast att förstå det talade ordet, medan andra har lättare för att förstå genom skrift. Ytterligare andra kan behöva visuellt stöd, eller att få utföra praktiska övningar. Som chef och nyfiken på kommunikation i ledarskapet kan du vara nyfiken på hur dina medarbetare lättast tar till sig information. Ofta upplever vi att det räcker med att förmedla information antingen skriftligt eller muntligt, men ibland är detta inte tillräckligt. Försäkra dig om att dina medarbetare har uppfattat ditt budskap korrekt. Detta gör du t ex genom att be dem återberätta eller sammanfatta det som överenskommits.

Att använda språket vid kommunikation i ledarskapet

Ett vanligt misstag är att använda ett alltför avancerat språk, i synnerhet om man själv är väl insatt i det aktuella ämnet. Det är klokt att fundera över vad syftet är med det språk man väljer att använda. Är det att hjälpa omgivningen att förstå eller vill man själv visa att man har kunskap? Som chef är det klokt att försöka använda ett så enkelt språk som möjligt. Detta för att du säkerställer att medarbetarna förstår budskapet, men också för att du undviker att dina medarbetare som inte förstår döljer att de inte har uppfattat vad som sagts. Undvik att ge för många budskap på samma gång, utan välj ut vad som är absolut viktigast, och vad som utgör kärnan i ert uppdrag. Dessa budskap bör du upprepa, så att det är tydligt att detta är viktigt.

Som chef kommunicerar du naturligtvis det som krävs för att verksamheten ska drivas framåt. Du ser till att vara uppdaterad med de senaste kunskaperna inom kommunikation för ledare men ta dig även tid att fundera på vad du lägger mest tid på att kommunicera. Genom hur mycket tid du väljer att spendera på olika ämnen visar du också hur viktiga de får vara i verksamheten. Du som chef sätter din färg på verksamheten, vilket du lär dig under en ledarutbildning, och visar genom hur mycket tid och uppmärksamhet olika ämnen får hur viktiga de är. Det är klokt att ha en strategi kring hur du fördelar tiden på till exempel möten eller i samtal med dina medarbetare. Utvärdera gärna själv hur mycket tid som du spenderar på olika ämnen, och fundera över om resultatet speglar den färg du vill sätta på verksamheten.