Kommunikation i ledarskapet

Använd kommunikation i ledarskapet

För att vara framgångsrik som chef är det viktigt att utstråla och förmedla ett klart ledarskap. God kommunikation i ledarskapet ger dig goda chanser att skapa förståelse och göra organisationens mål tydliga. Idag finns en mängd olika kommunikationskanaler, och som chef bör du fundera över hur du bäst kan använda dessa. Om du behöver, gå en ledarskapsutbildning där brukar kommunikation ingå som en viktig bit. Konsten består i att kommunicera tillräcklig information till rätt människor, utan att överväldiga människor med diverse budskap. Om du som ny chef ska fatta beslut är kommunikationen extra viktig. Ett sätt att undvika informationsöversvämning i organisationen kan vara att upprätta en rutin kring vilken sorts information som bör spridas på vilket sätt. Lyssna gärna på dina medarbetare, och ställ frågan om hur de önskar få information för att kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt. Vilken information önskar man i form av mail, och vilken vill man ha muntligen? Vad ska mötestid användas till?

Som chef behöver man ofta lägga mycket tid på ledningsgruppsmöten och andra aktiviteter där man kommunicerar uppåt eller i sidled, men minst lika viktigt är det att vara uppmärksam på hur kommunikationen flyter på i vardagen bland sina medarbetare. Man kan skapa en känsla av närhet vid kommunikation i ledarskapet, så att alla medarbetare känner att det finns någon som lyssnar och någon som uppmärksammar deras prestationer och ger dem erkännande. Var nyfiken och visa uppriktigt intresse för dina medarbetares upplevelser. Om man ser till att denna kommunikation, och även kommunikationen inom hela personalgruppen, fungerar optimalt, förbättras självklart både trivseln och arbetslusten. I förlängningen av denna process minskar både personalomsättning och sjukfrånvaro, och här finns förstås stora vinster, både när det gäller trivsel och ekonomiska resultat.

Kommunikation i ledarskapet
Glöm inte bort kommunikationen i ledarskapet

Som ny chef är det intressant att i träningssyfte filma sig själv när man utövar kommunikativt ledarskap, exempelvis ett svårt samtal. Dessa filmer kan sedan gås igenom tillsammans med en utbildningsledare, för att belysa styrkor och svagheter i samtalet. Man kan iaktta allt från hur man använder sitt kroppsspråk till hur man lägger upp samtalet och vilka ord man använder. Många upplever att det är till stor hjälp att se sig själv utifrån för att kunna korrigera kvaliteten i sina samtal. Då kan man, när man hamnar i skarpt läge, känna en trygghet i sin förmåga att hantera situationen.

Att framföra ditt budskap så att mottagaren förstår

Olika människor har olika sätt att ta till sig kunskap, och sannolikt behöver du använda olika tekniker för att förmedla dina budskap och kanske behöver du även gå en utbildning. Vissa har lättast att förstå det talade ordet, medan någon har lättare för att förstå genom skrift. Ytterligare andra kan behöva visuellt stöd, eller att få utföra praktiska övningar. Som chef och nyfiken på kommunikation i ledarskapet kan du vara nyfiken på hur dina medarbetare lättast tar till sig information. Ofta upplever vi att det räcker med att förmedla information antingen skriftligt eller muntligt, men ibland är detta inte tillräckligt. Försäkra dig om att dina medarbetare har uppfattat budskapet korrekt, genom att be dem återberätta eller sammanfatta det som överenskommits.

Att använda språket vid kommunikation i ledarskapet

Ett vanligt misstag är att använda ett alltför avancerat språk, i synnerhet om man själv är väl insatt i det aktuella ämnet. Det är klokt att fundera över vad syftet är med det språk man väljer att använda. Är det att hjälpa omgivningen att förstå eller vill man själv visa att man har kunskap? Som chef är det klokt att försöka använda ett så enkelt språk som möjligt. Detta för att säkerställa att medarbetarna förstår budskapet, men också för att undvika att medarbetare som inte förstår döljer att de inte har uppfattat vad som sagts. Undvik att ge för många budskap på samma gång, utan välj ut vad som är absolut viktigast, och vad som utgör kärnan i ert uppdrag. Dessa budskap bör du upprepa, så att det är tydligt att detta är viktigt.

Som chef kommunicerar du naturligtvis det som krävs för att verksamheten ska drivas framåt. Det kan dock vara värt att fundera på vad du lägger mest tid på att kommunicera. Genom hur mycket tid du väljer att spendera på olika ämnen visar du också hur viktiga de får vara i verksamheten. Du som chef sätter din färg på verksamheten, och visar genom hur mycket tid och uppmärksamhet olika ämnen får hur viktiga de är. Det är klokt att ha en strategi kring hur du fördelar tiden på till exempel möten eller i samtal med dina medarbetare. Utvärdera gärna själv hur mycket tid som spenderas på olika ämnen, och fundera över om resultatet speglar den färg du vill sätta på verksamheten.